Giraffe
Giraffe

Dieťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní


Čo znamená pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania? 

O pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa jedná vtedy,ak dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, nedosiahlo školskú spôsobilosť.

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia školskej dochádzky zrušené.

Po novom ide o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1.septembra, ktorý nasleduje po dni , v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ.

 

 Ako postupovať, ak dieťa potrebuje zostať v materskej škole aj napriek tomu, že do 31.8. dovŕši 6 rokov?

Rodič písomne požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (viď. tlačivo  Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného  predprimárneho  vzdelávania na str. dole). K žiadosti priloží:

-  písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a  prevencie (CPaP Nové Zámky)  

-  písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast (viď. tlačivo Lekárske potvrdenie na str. dole)

-  informovaný súhlas zákonného zástupcu ( viď. tlačivo  Informovaný súhlas na str. dole)

Rodič žiadosť s potrebnými prílohami predloží riaditeľke materskej školy najneskôr dňa 30.4.2024.

                            

 


Na stiahnutie
Žiadosť p pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
Lekárske potvrdenie
Informovaný súhlas zákonného zástupcu

Sledujte nás