Giraffe
Giraffe

Dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné


 V súvislosti so zmenami v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na dôležité zmeny týkajúce sa povinného predprimárneho vzdelávania:

 

Predprimárne vzdelávanie je od 1.septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu  k 31.08. vek 5 rokov

Deti, ktoré už do materskej školy chodia, automaticky pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní, nie je potrebné ich na povinné predprimárne vzdelávanie nanovo prihlasovať.

Povinné predprimárne vzdelávanie trvá jeden rok, minimálne 4 hodiny denne. V prípade ak dieťa nedosahuje školskú zrelosť, tak pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ďalší rok 

Zrušený je pojem „odklad povinnej školskej dochádzky“, je nahradený pojmom "pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania"

V praxi to znamená, že rodič už nebude žiadať riaditeľa základnej školy o odklad alebo o dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky, ale bude žiadať riaditeľa materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Prílohou žiadosti je písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Zriaďuje sa možnosť individuálneho predprimárneho vzdelávania pre deti, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu absolvovať vzdelávanie v materskej škole, alebo ak o to zákonní zástupcovia požiadajú. Aj takéto dieťa musí byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy.

Ak zákonný zástupca neprihlási, alebo ak nedbá o riadne plnenie vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľka túto skutočnosť zriaďovateľovi a úradu práce a sociálnych vecí.

Zákonný zástupca je povinný ospravedlniť každú neprítomnosť dieťaťa v materskej škole. Neprítomnosť dlhšiu ako 7 dní musí ospravedlniť potvrdením od lekára.

Ak zákonný zástupca neospravedlní dieťa viac ako 7 dní v mesiaci, riaditeľka túto skutočnosť nahlasuje zriaďovateľovi a úradu práce. 

Zriaďujú sa spádové materské školy (podľa platného VZN Mesta Nové Zámky č.3/2021)

 

Rodič sa môže rozhodnúť prihlásiť dieťa do inej materskej školy, avšak v spádovej bude prijaté prednostne.

                   

Sledujte nás