Giraffe
Giraffe

Kritériá prijatia


Zápis do Materskej školy Slniečko sa uskutoční v dňoch 10. a 11. mája 2021, od 8 do 17hod (obedňajšia prestávka od 11,30hod do 12hod)

                    

Kritériá prijatia dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s potvrdením  zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, obsahujúce  údaj o povinnom očkovaní, ktorú rodič podáva v čase od 1.mája do 31.mája 2021.


 O prijatí do materskej školy rozhodne riaditeľka školy v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, do 15. júna 2021.

 

 Podmienky prijatia:

  Prednostne:

                  ·        deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku do 31.8.2021, teda budú plniť povinné                               predprimárne vzdelávanie a patria do našej spádovej oblasti podľa platného VZN                   Mesta Nové Zámky č.3/2021

·        deti, ktorých rodič požiada o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Následne: 

 ·  deti, ktoré  pre nedostatok miesta neboli prijaté v minulom školskom roku

 ·   deti, ktoré dovŕšili  3 roky

 ·   deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ 

Ostatné podmienky:

                     ·          riadne vyplnená a podpísaná žiadosť

                          ·          čiastočná samostatnosť pri obliekaní, jedení, v komunikácii

                         

Rodič môže podať žiadosť:

  • osobne
  • poštou na adresu materskej školy (Materská škola Bitúnková 6, 940 02 Nové Zámky)
  • e-mailom (riaditelka@msbitunkova.sk)
  • prostredníctvom elektronickej schránky materskej školy E0005587789 

Prijatiu predchádza adaptačný alebo diagnostický pobyt v materskej škole (3 mesiace).  

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka MŠ do 15. júna 2021.

                         

 

 

                     

 

Sledujte nás