Giraffe
Giraffe

Oznamy


   Materská škola Bitúnková sa aktuálne    nachádza v oranžovej fáze podľa COVID SEMAFORA vydaného Ministerstvom školstva SR.  Na základe rozhodnutia RÚVZ v Nových Zámkoch je v karanténe od 10.02. do 24.02.2021 trieda Motýlikov pre pozitívny prípad. V karanténe zostávajú aj súrodenci Motýlikov, ktorí navštevujú niektorú z iných tried MŠ. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho všeobecného praktického lekára. Nástup po karanténe je 25.02.2021 - štvrtok.   Prevádzka Materskej školy Bitúnková začína dňa 8.2.2021 - pondelok, prezenčnou formou s nasledujúcimi podmienkami 

 

 negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý sprevádza  dieťa do MŠ 

 predloženie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti s prílohou fotokópie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu  nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu nie staršieho ako 7 dní certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke ( viď. tlačivo  "Čestné vyhlásenie" dole )

 

Do areálu materskej školy je povolený vstup len osobám s negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu.

 

Rodičia, ktorí sa rozhodnú, že ich dieťa naďalej nebude navštevovať MŠ, prosíme infomovať riaditeľstvo MŠ cez e-mail (riaditelka@msbitunkova.sk), alebo svoje triedne učiteľky.

 


                         

           Informácia pre rodičov platiacich školné:

 

Rodičia, ktorí uhradili školné za mesiac január 2021 a dieťa nebolo prítomné v MŠ - platba sa presúva do nasledujúceho mesiaca február 2021 a rodič požiada MŠ o odpustenie príspevku (viď. tlačivo nižšie)


 

                OZNAM

  Od januára 2021 prechádza Materská škola Bitúnková na zmenu v platbe školného! Školné sa bude hradiť priamo na účet                       cez Internet banking. 

Číslo účtu v Prima banke, na ktorý treba posielať 14€ /školné/ je:  SK06 5600 0000 0039 3538 3100

Do poznámky treba uviesť: meno dieťaťa /nie majiteľa účtu/, za ktoré odvádzate školné.

Školné treba vyplatiť /poukázať na účet/ do 10. v každom mesiaci

Ak dieťa nenavštevuje MŠ z dôvodu choroby, alebo iných závažných dôvodov celý mesiac, je potrebné písomne požiadať riaditeľstvo MŠ o odpustenie školného za daný mesiac. 

Odporúčame zadať trvalý príkaz v banke na uhrádzanie školného.

Upozornenie: Vprípade priameho hotovostného vkladu v pobočke si účtuje Prima banka poplatok 3€ za každý vklad. 


   Manuál pre rodičov v školskom roku 2020/21:

Rodič: 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).                                                

Predkladá  po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy. 

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

 podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

 ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 

 

 

 Organizačné podmienky MŠ:

Prevádzka MŠ bude od 6,30hod do 16,30hod

 

Hlavná brána MŠ bude otvorená do 8,30hod, výnimku tvoria   deti v adaptačnom režime (zadná brána bude uzamknutá)

Výmena posteľného prádla bude 1x do týždňa

 

Rodič zabezpečí 2 ks rezervných rúšok pre dieťa do skrinky

 

Dieťa do MŠ sprevádza jedna osoba s rúškom na tvári

 

Sprevádzajúca osoba  sa pohybuje vo vnútorných a vonkajších priestoroch MŠ (odovzdávanie a vyzdvihovanie detí) v čo najkratšom čase.

V jednotlivých pavilónoch MŠ - v priestoroch šatní sa zdržiavajú max. 4 osoby (2 rodičia + 2 deti)

 Na stiahnutie
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti
Návrat detí do škôl (8.2.2021)
Žiadosť o odpustenie školného

Sledujte nás