Giraffe
Giraffe

Oznamy


 DAROVACÍ UTOROK - GIVING TUESDAY

 

 

Čo to je? GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti. 

Kedy to je?   v dňoch od 28.11. do 1.12.2022, v našej MŠ Slniečko

Ako môžem prispieť? Zbierkou trvanlivých potravín a drogistickým tovarom. 

Kde môžem prispieť? V jednotlivých triedach MŠ, podľa inštrukcií triednych učiteliek.

Komu prispejeme? Darované potraviny a drogistický tovar budú odovzdané a prerozdelené v zmysle zásad poskytovania pomoci núdznym občanom mesta Nové Zámky.

                                                                     


MANUÁL  pre vstup do MŠ v školskom roku 2022/23

 Pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predklada "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (viď. na str.dole). 


Rodič aj dieťa použijú pri vstupe do vnútorných priestorov MŠ dezinfekčné prostriedky

 Pri príchode dieťaťa do triedy bude vykonaný ranný filter 

 

Rodič dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie môže dieťa ospravedlniť najviac na 7 po sebe idúcich vyučovacích  dní . Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Ak je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič o tejto situácii informuje triednu učiteľku alebo riaditeľku MŠ.


               

                 OZNAM

Školné sa hradí priamo na účet cez Internet banking. 

Číslo účtu v Prima banke, na ktorý treba posielať 14€ /školné/ je:  SK06 5600 0000 0039 3538 3100

Do poznámky treba uviesť: meno dieťaťa /nie majiteľa účtu/, za ktoré odvádzate školné.

Školné treba vyplatiť /poukázať na účet/ do 10. v každom mesiaci

Ak dieťa nenavštevuje MŠ z dôvodu choroby, alebo iných závažných dôvodov celý mesiac, je potrebné písomne požiadať riaditeľstvo MŠ o odpustenie školného za daný mesiac. 

Odporúčame zadať trvalý príkaz v banke na uhrádzanie školného.

Upozornenie: Vprípade priameho hotovostného vkladu v pobočke si účtuje Prima banka poplatok 3€ za každý vklad.   

 Na stiahnutie
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Stravovanie - čestné vyhlásenie
Žiadosť o odpustenie školného
Ospravedlnenie dieťaťa plniaceho PPV

Sledujte nás