Giraffe
Giraffe

Oznamy


                            VÝZVA PRE RODIČOV           

             STRAVOVANIE OD 2.9.2021

V súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia
 pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu  v poslednom ročníku materských škôl, tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka
za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady
 na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022.

Žiadame rodičov, aby  najneskôr do 30.7.2021 priniesli , dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

·        Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

·         Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

·         Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa ( viď. na str. dole )  

 V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste u vedúcej školskej jedálni a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

 

 

Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti


                                            OZNAM             

                                               LETNÁ PREVÁDZKA

 JÚL - od 1.7. do 9.7.2021 ( 1. - 2.týždeň)  bude v prevádzke MŠ Bitúnková, školné v sume 3€ sa uhrádza na účet MŠ Bitúnková, strava sa uhrádza šekom

         - od 12.7. do 30.7.2021 ( 3. - 5.týždeň) deti z našej materskej školy budú rozdelené do MŠ Ďorocká a MŠ  Szechényiho, školné + strava sa uhrádza v hotovosti v jednotlivých triedach MŠ Bitúnková

AUGUST - od 2.8. do 24.8.2021 - bude MŠ Bitúnková v prevádzke len pre deti oboch pracujúcich rodičov, školné  sa platí na účet MŠ Bitúnková ,  strava sa uhrádza šekom

                          - od 25.8. do 31.8.2021 - nebude v prevádzke žiadna materská škola  ( kvôli príprave a organizácii nového školského roka)

 

Všetky poplatky v materskej škole (školné + strava)  za letnú prevádzku (júl + august) treba vopred uhradiť do 28.5.2021. Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 3.5. 2021

 

Osoby vstupujúce do objektu/areálu školy  sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19

  

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje vyhláška ÚVZ SR 175/2021 z 15. 4. 2021

 

Rodič predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď. na str. dole Vyhlásenie o bezinfekčnosti) pri nástupe dieťaťa a pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) 


                 OZNAM

  Od januára 2021 prechádza Materská škola Bitúnková na zmenu v platbe školného! Školné sa bude hradiť priamo na účet                       cez Internet banking. 

Číslo účtu v Prima banke, na ktorý treba posielať 14€ /školné/ je:  SK06 5600 0000 0039 3538 3100

Do poznámky treba uviesť: meno dieťaťa /nie majiteľa účtu/, za ktoré odvádzate školné.

Školné treba vyplatiť /poukázať na účet/ do 10. v každom mesiaci

Ak dieťa nenavštevuje MŠ z dôvodu choroby, alebo iných závažných dôvodov celý mesiac, je potrebné písomne požiadať riaditeľstvo MŠ o odpustenie školného za daný mesiac. 

Odporúčame zadať trvalý príkaz v banke na uhrádzanie školného.

Upozornenie: Vprípade priameho hotovostného vkladu v pobočke si účtuje Prima banka poplatok 3€ za každý vklad. 


   Manuál pre rodičov v školskom roku 2020/21:

Rodič: 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).                                                

Predkladá  po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú)  z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy. 

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

 podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

 ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 

 

 

 Organizačné podmienky MŠ:

Prevádzka MŠ bude od 6,30hod do 16,30hod

 

Výmena posteľného prádla bude 1x  za dva týždňa

 

Rodič zabezpečí 2 ks rezervných rúšok pre dieťa do skrinky

 

Dieťa do MŠ sprevádza jedna osoba s rúškom na tvári

 

Sprevádzajúca osoba  sa pohybuje vo vnútorných a vonkajších priestoroch MŠ (odovzdávanie a vyzdvihovanie detí) v čo najkratšom čase.

V jednotlivých pavilónoch MŠ - v priestoroch šatní sa zdržiavajú max. 4 osoby (2 rodičia + 2 deti)

 Na stiahnutie
Stravovanie - čestné vyhlásenie
Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Žiadosť o odpustenie školného
Návrat detí do škôl od 3.5.2021
Pravidlá pre školy
Vyhláška ÚVZ č.175

Sledujte nás