Giraffe
Giraffe

Oznamy


                         OZNAM

Srdečne pozývame  všetkých rodičov našich nových Slniečok na rodičovské združenie dňa 28.08.2024, v stredu, o 15hod do priestorov telocvične MŠ Slniečko.


                                         OZNAM O LETNEJ PREVÁDZKE

Materská škola Bitúnková  bude počas letných školských prázdnin  v prevádzke od 1.júla do 9. augusta 2024, od 12.augusta  do 23.augusta 2024 bude v prevádzke Materská škola Széchényiho v Nových Zámkoch. Poplatky za letnú prevádzku treba uhradiť do 28.05.2024. 


                                            
        OZNAM - zmeny v platbách

            Upozorňujeme Vás na mesačné platby:

  • ŠKOLNÉHO PRÍSPEVKU ( čiastočná úhrada výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ)  od 1.1.2024  -  25€/mesačne
  • PRÍSPEVOK NA REŽIJNÉ NÁKLADY (skvalitnenie technického vybavenia a zariadenia školských jedální) od 1.1.2024  - 6€/mesačne
  • STRAVNÁ JEDNOTKA  DIEŤAŤA MŠ ( desiata - 0,50€, obed - 1,20€, olovrant - 0,40€)  spolu - 2,10€/denne

Príspevky  na školné a režijné náklady (spolu - 31€) sa vyplácajú /poukázať na účet/ do 10. v každom mesiaci.

Príspevky na stravu sa vyplácajú do 15. v každom mesiaci.

 Príspevky sú upravené na základe prijatého VZN Mesta Nové Zámky č.10/2023, zo dňa 13.12.2023, VZN nadobúda účinnosť 1.1.2024.


MANUÁL  pre vstup do MŠ v školskom roku 2023/24

 Pri prvom nástupe do materskej školy rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď. na str.dole). 

 Pri príchode dieťaťa do triedy bude vykonaný ranný filter 

 

Rodič dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie môže dieťa ospravedlniť najviac na 7 po sebe idúcich vyučovacích  dní (rodič predloží Ospravedlnenie dieťaťa plniaceho PPV - viď. na str. dole)  . Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 


               

                 OZNAM

Školné sa hradí priamo na účet cez Internet banking. 

Číslo účtu v Prima banke, na ktorý treba posielať mesačne 25€ /školné/ + 6€ /príspevok na režijné náklady/  spolu 31€  je:  SK06 5600 0000 0039 3538 3100

Do poznámky treba uviesť: meno dieťaťa /nie majiteľa účtu/, za ktoré odvádzate školné.

Školné treba vyplatiť /poukázať na účet/ do 10. v každom mesiaci

Ak dieťa nenavštevuje MŠ z dôvodu choroby, alebo iných závažných dôvodov celý mesiac, je potrebné písomne požiadať riaditeľstvo MŠ o odpustenie školného za daný mesiac. 

Odporúčame zadať trvalý príkaz v banke na uhrádzanie školného.

Upozornenie: Vprípade priameho hotovostného vkladu v pobočke si účtuje Prima banka poplatok 3€ za každý vklad.   

 Na stiahnutie
Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti
Žiadosť o odpustenie školného
Ospravedlnenie dieťaťa plniaceho PPV

Sledujte nás