Giraffe
Giraffe

Oznamy


                                                             OZNAM

Trieda Medvedíkov v Materskej škole Bitúnková 6 je od 17. januára do 24. januára 2022 (vrátane) v karanténe pre pozitivitu detí v danej triede. Trieda je uzatvorená na základe rozhodnutia RÚVZ v Nových Zámkoch.  Nástup detí s predloženým negatívnym výsledkom antigénového testu je 25.januára 2022 -utorok. 


Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov MŠ ( viď. na str. dole)

Materská škola bude v čase od 8,30 do 14,30hod uzamknutá ( V prípade potreby vyzdvihnutia dieťaťa v danom čase, rodič vopred informuje triedneho učiteľa)

Do materskej školy je povolený vstup len osobám v režime OP - OČKOVANÝ A  PREKONANÝ.


MANUÁL  pre bezpečný vstup do MŠ od 6.decembra 2021

 Pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predklada "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (viď. na str.dole). Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.


Rodič sprevádzajúci dieťa do materskej školy zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení  - v areáli MŠ sa pohybuje s prekrytými  hornými dýchacími cestami  - RESPIRÁTOR    

 V šatni sa pohybujú súčasne max 4 osoby ( 2 dospelí a 2 deti) v čo najkratšom časovom intervale 


Rodič aj dieťa použijú pri vstupe do vnútorných priestorov MŠ dezinfekčné prostriedky

 

Pri príchode dieťaťa do triedy bude vykonaný ranný filter 

 

Rodič dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie môže dieťa ospravedlniť najviac na 7 po sebe idúcich vyučovacích  dní . Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku alebo riaditeľku MŠ. Povinnosťou rodiča je aj  bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola dieťaťu nariadená lekárom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať MŠ.

 Ak je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkaldne  o tejto situácii informuje triednu učiteľku alebo riaditeľku MŠ.


 

            VÝZVA PRE RODIČOV           

             STRAVOVANIE OD 2.9.2021

V súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia
 pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu  v poslednom ročníku materských škôl, tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka
za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady
 na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022.

Žiadame rodičov, aby  najneskôr do 30.7.2021 priniesli , dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

·        Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

·         Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

·         Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa ( viď. na str. dole )  

 V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste u vedúcej školskej jedálni a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

 

 

Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti


                

                 OZNAM

Školné sa hradí priamo na účet cez Internet banking. 

Číslo účtu v Prima banke, na ktorý treba posielať 14€ /školné/ je:  SK06 5600 0000 0039 3538 3100

Do poznámky treba uviesť: meno dieťaťa /nie majiteľa účtu/, za ktoré odvádzate školné.

Školné treba vyplatiť /poukázať na účet/ do 10. v každom mesiaci

Ak dieťa nenavštevuje MŠ z dôvodu choroby, alebo iných závažných dôvodov celý mesiac, je potrebné písomne požiadať riaditeľstvo MŠ o odpustenie školného za daný mesiac. 

Odporúčame zadať trvalý príkaz v banke na uhrádzanie školného.

Upozornenie: Vprípade priameho hotovostného vkladu v pobočke si účtuje Prima banka poplatok 3€ za každý vklad.   

 Na stiahnutie
Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov MŠ
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Školský semafor 2021-22
Stravovanie - čestné vyhlásenie
Žiadosť o odpustenie školného
Ospravedlnenie dieťaťa plniaceho PPV

Sledujte nás