Giraffe
Giraffe

Oznamy


    Deň zdravej výživy - 16.10.2021                                   Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácii budeme realizovať Deň zdravej výživy v našej Materskej škole Slniečko netradičným spôsobom. Prosíme Vás, rodičov našich Slniečok, aby ste počas víkendu spolu so svojimi deťmi zhotovili nejaký zdravý pokrm ( napr. nátierku, koláč). Svoj zdravý "výsledok" zdokumentovali,  fotku spolu s receptom priniesli a odovzdali triednym učiteľkám, alebo poslali na e-mail. adresu MŠ (riaditelka@msbitunkova.sk).   Všetky Vaše fotografie spolu s receptami budú zverejnené na nástenke v átriu MŠ  - v dňoch od 18. do 22.10.2021.

                                        


                                                       ŠARKANIÁDA

Kde? Na pergole Materskej školy Slniečko

Kedy? V týždni od 18. do 22. októbra 2021

Ako bude prebiehať? Šarkanov zhotovených z odpadového materiálu môžete priniesť do MŠ triednym učiteľkám, každé dieťa bude čakať prekvapenie v podobe odmeny.

 

                                      


                   TEKVICOVÉ   DNI

KEDY? V týždni od 11. do 15. októbra 2021 (pondelok až piatok)

KDE? Pergola Materskej školy Slniečko

AKO BUDÚ PREBIEHAŤ?  Tekvice doma vydlabané a vyzdobené spolu s deťmi môžete prinesieť a uložiť k zástavke svojej triedy.

                              


MANUÁL  pre bezpečný vstup do MŠ od 2.septembra 2021

 Pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predklada "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (viď. na str.dole). Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.


Rodič sprevádzajúci dieťa do materskej školy zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení  - v areáli MŠ sa pohybuje s prekrytými  hornými dýchacími cestami       

 V šatni sa pohybujú súčasne max 4 osoby ( 2 dospelí a 2 deti) v čo najkratšom časovom intervale 

Pri príchode dieťaťa do triedy bude vykonaný ranný filter 

 

Rodič môže dieťa ospravedlniť najviac na 5 po sebe idúcich vyučovacích  dní . Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku alebo riaditeľku MŠ. Povinnosťou rodiča je aj  bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola dieťaťu nariadená lekárom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať MŠ.

 Ak je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkaldne  o tejto situácii informuje triednu učiteľku alebo riaditeľku MŠ.


 

            VÝZVA PRE RODIČOV           

             STRAVOVANIE OD 2.9.2021

V súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia
 pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu  v poslednom ročníku materských škôl, tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka
za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady
 na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022.

Žiadame rodičov, aby  najneskôr do 30.7.2021 priniesli , dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

·        Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

·         Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

·         Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa ( viď. na str. dole )  

 V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste u vedúcej školskej jedálni a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

 

 

Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti


                

                 OZNAM

Školné sa hradí priamo na účet cez Internet banking. 

Číslo účtu v Prima banke, na ktorý treba posielať 14€ /školné/ je:  SK06 5600 0000 0039 3538 3100

Do poznámky treba uviesť: meno dieťaťa /nie majiteľa účtu/, za ktoré odvádzate školné.

Školné treba vyplatiť /poukázať na účet/ do 10. v každom mesiaci

Ak dieťa nenavštevuje MŠ z dôvodu choroby, alebo iných závažných dôvodov celý mesiac, je potrebné písomne požiadať riaditeľstvo MŠ o odpustenie školného za daný mesiac. 

Odporúčame zadať trvalý príkaz v banke na uhrádzanie školného.

Upozornenie: Vprípade priameho hotovostného vkladu v pobočke si účtuje Prima banka poplatok 3€ za každý vklad.   

 Na stiahnutie
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Školský semafor 2021-22
Stravovanie - čestné vyhlásenie
Žiadosť o odpustenie školného

Sledujte nás